Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi

TİCARİ NİTELİKLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

SATICI         :

Unvan                      : Pınar Tekstil Tuhafiye İnşaat ve Pazarlama Ltd. Şti.

MERSİS no.            :

Adresi                      : Sanayi Mah. Çarşı Yapı İş Merkezi B Blok No:31/32 Kocaeli

Telefon                    : 0262 324 50 74

Faks                         :

E-posta                   : iletisim@pinartekstil.com

İnternet sitesi        : www.pinartekstil.com.tr

ALICI            (TÜKETİCİ):

Adı – Soyadı          :

Adresi                      :

Telefon                    :

E-posta                   :

SATIN ALINAN ÜRÜN:

Sipariş No              :

Alınan Ürün Adı    :

Alınan Ürün Kodu:

Ürün Bedeli            :

Nakliye Hizmet Bedeli:

Toplam Satış Bedeli:

Ödeme Şekli          :

Fatura Edilecek Kişi:

Fatura Adresi        :

Vergi Dairesi          :

Vergi No.                 :

Fatura Tarihi          :

Sözleşme Tarihi    :

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait b2b.pinartekstil.com alan adlı internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
  • İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu (“TTK”) uyarınca tacir veya esnaf olduğundan ve Sözleşme konusu işin “ticari iş” olduğundan, Sözleşme TTK ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) Genel Hükümlerine tâbidir. Bu kapsamda, Alıcı, Pınar Tekstil’in İnternet Sitesi üzerinden yalnızca tacir ve esnaflara yönelik bir hizmet sağladığını ve bu çerçevede, işbu Sözleşme kapsamında doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, tüketici mevzuatı hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı söz konusu olmadığından, Alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.
 2. GENEL HÜKÜMLER
  • İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı’dır. İşbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir. İşbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
  • Alıcı, 3. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri ve ayrıca internet sitesinde yer alan, sipariş ve ödeme koşullarının yer aldığı sipariş, ödeme ve/veya kullanım bilgilerini okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
  • Satıcı, Sözleşme konusu ürün ve/veya malın sağlam, eksiksiz, listelendiği şekle ve niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı tarafından verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları karşılamayı Alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluk Alıcı’ya aittir.
  • Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
  • Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya üçüncü kişilerce iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  • Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e‐posta ve elektronik posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu düre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
  • Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan giderler, masraflar ve sair zararlar Alıcı’ya aittir.
  • Kargo ücretinin internet sitesinde/uygulamada bulunan ürün tanıtım sayfasında ücretsiz gösterildiği ve buna göre işbu Sözleşme’de de “0,00 TL” olduğu durumlar haricinde; kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir.
  • Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
  • 18 yaşından küçük kişiler, satışa sunulan ürünleri, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, satın alamaz.
  • Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul eder.
  • İnternet sitesinden kredi kartı ile alışveriş yapılabilir. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  • Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Alıcı, sistem hatalarına dayanarak Satıcı’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
  • Alıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen kendilerine ait bilgilerin internet sitesine/uygulamaya girdiği bilgiler olduğunu, bu bilgileri herhangi bir sebeple yanlış veya eksik girmesi halinde dahi bu Sözleşme’nin kendileri tarafından sağlanan bilgilerle geçerli olacağını, Satıcı’nın Alıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda TBK m. 117. ve devamı maddelerinde yer alan borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

 1. MÜCBİR HALLER
  • Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Bu taktirde Taraflar, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
 2. YETKİLİ MAHKEME
  • Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • İşbu Sözleşme elektronik ortamda Alıcı tarafından okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir.
  • İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiş ve elektronik olarak Alıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.